صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 13 آذر 1392 تعداد بازديد: 1601 
نفاق، مانعي براي فتح صفين
  

جريان نفاق را امام(ع) و نيروهاي خالص او مي شناختند؛ اما قصد امام(ع) آگاهي بخشي و عمق بخشي به ايمان کوفيان بود که در اين راه موفقيت‌هايي هم داشت؛ ليکن اين موفقيت‌ها مقطعي نبود و در طول تاريخ به وضوح مي‌توان اين بصيرت بخشي امام علي(ع) را مشاهده کرد. ÇÒ ÒãÇä ÎáÞÊ ÍÖÑÊ ÊÇ Èå ÇãÑæÒ¡ ˜ãÊÑ ÓÇá‌ åÇíí ÑÇ ÔÇåÏ ÈæÏíã ˜å ÏÑ Âä Ìäí ÑÎ äÏÇÏå ÈÇÔÏ æ ÏäíÇ åãíÔå ãÍá äÒÇÚ ÍÞ æ ÈÇØá ÈæÏå ÇÓÊ. ÇÒ Í˜ãÊ ÎÏÇÓÊ ˜å åÑ ÒãÇä ÍÞ ãØáÞ æÌæÏ ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ¡ ÈÇØá ãØáÞ äíÒ æÌæÏ ÎæÇåÏ ÏÇÔÊ æ åãå ãí ÏÇäíã ÍÞ ãØáÞ ÇäÈíÇÁ æ ÇÆãå ãÚÕæãíä(Ú) ÈæÏäÏ æ ÈÇØá ãØáÞ åãíÔå ÏÑ äÞØå ãÞÇÈá ÂäåÇ ÇíÓÊÇÏå ÈæÏ.

æÞÊí ͘æãÊ åÇí æáí ãÚÕæã(Ú) ÏÑ Øæá ÊÇÑíÎ ˜å ͘æãÊ åÇí ÍÖÑÊ ãæÓí¡ ÏÇææÏ¡ ÓáíãÇä¡ ÍÖÑÊ ãÍãÏ(Õ)¡ ÇãÇã Úáí(Ú) æ ÇãÇã ÍÓä(Ú) ÑÇ ÔÇãá ãí ÔæÏ ÈÑÑÓí ˜äíã¡ ÈÇØá ãØáÞ ÑÇ Èå äÏ æÔÔ ãí Èíäíã æ í˜í ÇÒ Çíä æÔÔ åÇ äÝÇÞ ÇÓÊ.

ÈÇ ÊæÌå Èå åãÒãÇäí Çíä ÇíÇã ÈÇ ÑæÒåÇí ÍÓÇÓ Ìä ÕÝíä æ Çíä˜å ÏÑ Ìä ÕÝíä äÝÇÞ äÞÔ ˜áíÏí ÑÇ ÇíÝÇ ãí ˜ÑÏ æ Ìåá ÈæÏ ˜å ÑÓæÇíí ͘ãíÊ ÑÇ Èå ÈÇÑ ÂæÑÏ¡ Çíä æÔÔ ÈÇØá ÏÑ áÈÇÓ ÍÞ ÑÇ ÏÑ Ìä ÕÝíä ãæÑÏ ÈÑÑÓí ÞÑÇÑ ÎæÇåíã ÏÇÏ.

 

äÝÇÞ íÓÊ¿

äÝÇÞ ÏÑ áÛÊ Èå ãÚäí Ô˜ÇÝ æ äÞÇÈ ÒÏä æ ÏÑ ÝÑåä ÞÑÂäí æ äåÌ ÇáÈáÇÛå Èå äæÚ ÇÑÊÈÇØ ÈÑÞÑÇÑ ˜ÑÏä Ô˜ ÂãíÒ æ ÏÑ æÔÔ ÏÑ ÂæÑÏä ˜ÝÑ ÇÓÊ. Èå ÚÈÇÑÊ ÏíÑ Ôј Èå ÕæÑÊ ÂÔ˜ÇÑ æ ÕÑíÍ¡ ˜ÝÑ æ Èå åäÇ㠁ííÏíí äÝÇÞ ÞáãÏÇÏ ãí ÑÏäÏ.

 

ÇäæÇÚ äÝÇÞ

ÏÑ ÇÏÈíÇÊ ÞÑÂäí æ ÑæÇíí Ïæ äæÚ äÝÇÞ æÌæÏ ÏÇÑϺ

ÇáÝ) äÝÇÞ ÇÎáÇÞí¡ ˜å äÔÇäå åÇí Âä ÏÑ ÇÍÇÏíË Èå ÚäæÇä ÏÑæÛ æíí¡ ÎáÝ æÚÏå æ ÎíÇäÊ ÏÑ ÇãÇäÊ ÔãÑÏå ÔÏå ÇÓÊ.

È) äÝÇÞ ÓíÇÓíº ÓÊÑå Çíä äÝÇÞ ÓÊÑÏå ÊÑ æ Èå äæÚí ÑÔÏ íÇÝÊå äÝÇÞ ÇÎáÇÞí ÇÓÊ.

 

äÔÇäå åÇí ãäÇÝÞ ÇÒ ãäÙÑ ÞÑÂä

ÏÑ ÂíÇÊ äÎÓÊ ÓæÑå ÈÞÑå æ ÂíÇÊí ÇÒ ÓæÑå åÇí ãäÇÝÞæä¡ ÊæÈå¡ äÓÇÁ æ ãÍãÏ ÓíãÇí ãäÇÝÞ ãÚÑÝí ÔÏå ÇÓÊ ˜å Èå ÈÚÖí ÇÒ ÂäåÇ ÇÔÇÑå ãí ˜äíã.

1Ü ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó æóÇáúãõäóÇÝöÞóÇÊõ ÈóÚúÖõåõã ãöøä ÈóÚúÖò íóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúãõä˜óÑö æóíóäúåóæúäó Úóäö ÇáúãóÚúÑõæÝö æóíóÞúÈöÖõæäó ÃóíúÏöíóåõãú äóÓõæÇ Çááøóåó ÝóäóÓöíóåõãú Åöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó åõãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäóº ãÑÏÇä ãäÇÝÞ æ ÒäÇä ãäÇÝÞ¡ åãå ÇÒ í˜ ÑæåäÏ!¡ ÂäåÇ ÇãÑ Èå ãä˜Ñ¡ æ äåí ÇÒ ãÚÑæÝ ãí‌˜ääϺ æ ÏÓÊåÇíÔÇä ÑÇ(ÇÒ ÇäÝÇÞ æ ÈÎÔÔ) ãí‌ÈäÏäÏ¡ ÎÏÇ ÑÇ ÝÑÇãæÔ ˜ÑÏäÏ¡ æ ÎÏÇ(äíÒ) ÂäåÇ ÑÇ ÝÑÇãæÔ ˜ÑÏ¡ Èå íÞíä¡ ãäÇÝÞÇä åãÇä ÝÇÓÞÇääÏ!﴿1﴾

2Ü íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÌóÇåöÏö Çáú˜õÝøóÇÑó æóÇáúãõäóÇÝöÞöíäó æóÇÛúáõÙú Úóáóíúåöãú æóãóÃúæóÇåõãú Ìóåóäøóãõ æóÈöÆúÓó ÇáúãóÕöíÑõº Çí íÇãÈÑ! ÈÇ ˜ÝøÇÑ æ ãäÇÝÞíä í˜ÇÑ ˜ä æ ÈÑ ÂäÇä ÓÎÊ ÈíÑ! ÌÇíÇåÔÇä Ìåäã ÇÓÊ¡ æ ÈÏ ÝÑÌÇãí ÇÓÊ!﴿2﴾

3Ü æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãú ÊóÚóÇáóæúÇ Åöáóì ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóÅöáóì ÇáÑøóÓõæáö ÑóÃóíúÊó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó íóÕõÏøõæäó Úóä˜ó ÕõÏõæÏðǺ æ åäÇãí ˜å Èå ÂäåÇ ÝÊå ÔæÏ: «Èå Óæí Âäå ÎÏÇæäÏ äÇÒá ˜ÑÏå¡ æ Èå Óæí íÇãÈÑ ÈíÇííÏ»¡ ãäÇÝÞÇä ÑÇ ãí‌Èíäí ˜å (ÇÒ ÞÈæá ÏÚæÊ) Êæ¡ ÇÚÑÇÖ ãí‌˜ääÏ!﴿3﴾

4- Åöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó íõÎóÇÏöÚõæäó Çááøóåó æóåõæó ÎóÇÏöÚõåõãú æóÅöÐóÇ ÞóÇãõæÇ Åöáóì ÇáÕøóáóÇÉö ÞóÇãõæÇ ˜õÓóÇáóì íõÑóÇÁõæäó ÇáäøóÇÓó æóáóÇ íóÐú˜õÑõæäó Çááøóåó ÅöáøóÇ ÞóáöíáðǺ ãäÇÝÞÇä ãí‌ÎæÇåäÏ ÎÏÇ ÑÇ ÝÑíÈ ÏåäÏ¡ ÏÑ ÍÇáí ˜å Çæ ÂäåÇ ÑÇ ÝÑíÈ ãí‌ÏåϺ æ åäÇãí ˜å Èå äãÇÒ ÈÑãí‌ÎíÒäÏ¡ ÈÇ ˜ÓÇáÊ ÈÑãí‌ÎíÒäÏ æ ÏÑ ÈÑÇÈÑ ãÑÏã ÑíÇ ãí‌˜ääÏ æ ÎÏÇ ÑÇ ÌÒ ÇäϘí íÇÏ äãí‌äãÇíäÏ!﴿4﴾

5- áøóÆöä áøóãú íóäÊóåö ÇáúãõäóÇÝöÞõæäó æóÇáøóÐöíäó Ýöí ÞõáõæÈöåöã ãøóÑóÖñ æóÇáúãõÑúÌöÝõæäó Ýöí ÇáúãóÏöíäóÉö áóäõÛúÑöíóäøó˜ó Èöåöãú Ëõãøó áóÇ íõÌóÇæöÑõæäó˜ó ÝöíåóÇ ÅöáøóÇ ÞóáöíáðǺ ÇÑ ãäÇÝÞÇä æ ÈíãÇÑÏáÇä æ ÂäåÇ ˜å ÇÎÈÇÑ ÏÑæÛ æ ÔÇíÚÇÊ Èí‌ÇÓÇÓ ÏÑ ãÏíäå ÎÔ ãí ˜ääÏ¡ ÏÓÊ ÇÒ ˜ÇÑ ÎæÏ ÈÑ äÏÇÑäÏ¡ Êæ ÑÇ ÈÑ ÖÏø ÂäÇä ãí‌ÔæÑÇäíã¡ ÓÓ ÌÒ ãÏøÊ ˜æÊÇåí äãí‌ÊæÇääÏ ÏÑ ˜äÇÑ Êæ ÏÑ Çíä ÔåÑ ÈãÇääÏ!﴿5﴾

 

äÔÇäå åÇí ãäÇÝÞ ÇÒ äÇå ÇãÇã Úáí(Ú)

ÇãÇã Úáí (Ú) ÏÑ ÔåÑ ˜æÝå  ÓíãÇí ãäÇÝÞÇä ÑÇ Çíä äíä ÊæÕíÝ ˜ÑÏå ÇäÏ:

Çí ÈäϐÇä ÎÏÇ! ÔãÇ ÑÇ Èå ÊÑÓ ÇÒ ÎÏÇ ÓÝÇÑÔ ãí ˜äã æ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ ãäÇÝÞÇä ãí ÊÑÓÇäã! ãÑÇå æ ãÑÇå ˜ääÏå ÇäÏ¡ÎØǘÇÑ æ Èå ÎØǘÇÑí ÊÔæíÞ ˜ääÏå ÇäÏ.Èå Ñä åÇí æäǐæä ÙÇåÑ ãí ÔæäÏ æ ÇÒ ÊÑÝäÏåÇí æäǐæä ÇÓÊÝÇÏå ãí ˜ääÏ. ÈÑÇí Ô˜ÓÊä ÔãÇ ÇÒ åÑ äÇåÇåí ÇÓÊÝÇÏå ãí ˜ääÏ æ ÏÑ åÑ ˜ãíäÇåí Èå Ô˜ÇÑ ÔãÇ ãí äÔíääÏ. ÞáÈ åÇíÔÇä ÈíãÇÑ æ ÙÇåÑÔÇä ÂÑÇÓÊå ÇÓÊ. ÏÑ äåÇäí ÑÇå ãí ÑæäÏ æ ÇÒ ÈíÑÇåå åÇ ÍÑ˜Ê ãí ˜ääÏ.

æÕÝÔÇä ÏÇÑæ¡ ÝÊÇÑÔÇä ÏÑãÇä¡ ÇãÇ ˜ÑÏÇÑÔÇä ÏÑÏíÓÊ Èí ÏÑãÇä!

ÂäåÇ ÏÑ ÑÇåí ˜ÔÊå Çí æ ÏÑ åÑ Ïáí ÑÇåí æ ÈÑ åÑ ÇäÏæåí ÇÔ˜ åÇ ãí ÑíÒäÏ. ãÏÍ æ ÓÊÇíÔ ÑÇ Èå í˜ÏíÑ ÞÑÖ ãí ÏåäÏ æ ÇäÊÙÇÑ ÇÏÇÔ ãí ˜ÔäÏ. ÇÑ íÒí ÑÇ ÈÎæÇåäÏ ÇÕÑÇÑ ãí ˜ääÏ æ ÇÑ ãáÇãÊ ÔæäÏ¡ ÑÏå ÏÑí ãí ˜ääÏ æ ÇÑ ÏÇæÑí ˜ääÏ ÇÓÑÇÝ ãí æÑÒäÏ.(6)

 

ãäÇÝÞÇä ÏÑ Ìä ÕÝíä å ˜ÓÇäí ÈæÏäÏ¿

ãäÇÝÞÇä ÏÑ Ìä ÕÝíä ˜ã äÈæÏäϺ ÇãÇ åÑå åÇí ÔÇÎÕ ÂäåÇ ÚÈÇÑÊäÏ ÇÒ:

1Ü ÇÔÚË ÇÈä ÞíÓ¡ ÏÇãÇÏ ÚËãÇä ÇÈä ÚÝÇä ÎáíÝå Óæã ÈæÏ æ ÇÓÊÇäÏÇÑ ÂÐÑÈÇíÌÇä ÏÑ ÏæÑå ÎáíÝå Óæ㺠Çæ ÇÈÊÏÇ ÞÕÏ ÏÇÔÊ Èå ãÚÇæíå ȁíæäÏÏ¡ æáí ÈÇ ÓÑÒäÔ ÇØÑÇÝíÇä¡ ÑÇåí ˜æÝå ÔÏå æ ÈÇ ÇãÇã ÈíÚÊ ˜ÑÏ. ÇÔÚË ÇÒ ÈÒѐÇä íãäí ˜æÝå ÈæÏ æ äÝæÐ ÈÓíÇÑ ÒíÇÏí ÏÑ ˜æÝå æ ÞÈÇíá ÇØÑÇÝ ÏÇÔÊ.

2Ü ÍÑÞæÕ ÇÈä ÒåíÑ¡ åãÇä ˜Óí ÇÓÊ ˜å æÞÊí íÇãÈÑ(Õ) ÏÑ Ìä Íäíä ÈäÇ ÈÑ ãÕÇáÍí ÛäÇíã ÑÇ ÊÞÓíã æ Óåã ãæáÝÉ ÞáæÈåã ÑÇ ÑÏÇÎÊ ˜ÑÏ¡ Èå íÇãÈÑ(Õ) ÇÚÊÑÇÖ ˜ÑÏå æ Èí ÇÏÈÇäå ÝÊ: ÚÏÇáÊ ˜ä!

íÇãÈÑ(Õ) äÇÑÇÍÊ ÔÏå æ ÝÑãæÏ: æÇí ÈÑ Êæ¡ ÇÑ ÚÏÇáÊ äÒÏ ãä äÈÇÔÏ ÏÑ ˜ÌÇ ÎæÇåÏ ÈæÏ¿! ÓÓ ÝÑãæÏ: Çæ íÑæÇäí ÎæÇåÏ ÏÇÔÊ ˜å ÏÑ ÇãÑ Ïíä ÈíÔ ÇÒ ÍÏ ˜ä̘Çæí ÎæÇåäÏ ˜ÑÏ æ åãæä ÑÊÇÈ ÊíÑ ÇÒ ˜ãÇä¡ ÇÒ Ïíä ÈíÑæä ÎæåäÏ ÑÝÊ.(7)

 æó ãöäúåõã ãøóä íóáúãöÒõ˜ó Ýöí ÇáÕøóÏóÞóÇÊö ÝóÅöäú ÃõÚúØõæÇ ãöäúåóÇ ÑóÖõæÇ æó Åöä áøóãú íõÚúØóæúÇ ãöäúåóÇ ÅöÐóÇ åõãú íóÓúÎóØõæäóº æ ÏÑ ãíÇä ÂäåÇ(ãäÇÝÞÇä) ˜ÓÇäí åÓÊäÏ ˜å ÏÑ(ÊÞÓíã) ÛäÇíã Èå Êæ ÎÑÏå ãí íÑäϺ ÇÑ ÇÒ Âä(ÛäÇíã¡ Óåãí) Èå ÂäåÇ ÏÇÏå ÔæÏ¡ ÑÇÖí ãí‌ÔæäÏ æ ÇÑ ÏÇÏå äÔæÏ¡ ÎÔã ãí‌íÑäÏ(ÎæÇå ÍÞø ÂäåÇ ÈÇÔÏ íÇ äå)!

3- ÎÇáÏ ÇÈä ãÚãÑ: Çæ ÇÒ ÞÈíáå ÑÈíÚå æ ÇÒ ÝÑãÇäÏåÇä ÇÕáí Âä ÞÈíáå ÈæÏ. ÈÇÑåÇ ÒÇÑÔ ÑÓíÏ ˜å ÈÇ ãÚÇæíå ÓÑæÓÑí ÏÇÑÏ¡ æáí ÈÇ ÊÌÏíÏ ÈíÚÊ¡ ãÇä åÇ ÑÇ ˜ãÑä ˜ÑϺ æáí ãÚÇæíå æáÇíÊ ÎÑÇÓÇä ÑÇ ÏÑ ÕæÑÊ íÑæÒí Èå Çæ íÔäåÇÏ ˜ÑÏå ÈæÏ æ Ó ÇÒ Èå ÎáÇÝÊ ÑÓíÏä ãÚÇæíå¡ Çæ ÑÇ Èå Âä ÓÇãÇä ÝÑÓÊÇϺ æáí ÏÑ Èíä ÑÇå ÈíãÇÑ ÔÏ æ ãÑÏ.(8)

 

ãäÇÝÞÇä æäå ÈÑ ÓÇå ÇãÇã ÏÑ Ìä ÕÝíä ÖÑÈå æÇÑÏ ˜ÑÏäÏ¿

1Ü ÞÈá ÇÒ ÍÑ˜Ê Èå ÓãÊ ÕÝíä:

ÇãÇã Úáí(Ú) ÞÈá ÇÒ ÍÑ˜Ê ÏÑ ãÓÌÏ ˜æÝå ÓÎäÑÇäí ˜ÑÏ æ ÔæÑ ÚÌíÈí ÏÑ ãÑÏã Èå æÌæÏ ÂæÑÏ. ãäÇÝÞíä ÏÑ æÔå æ ˜äÇÑ ÇÚÊÑÇÖ åÇíí ÏÇÔÊäÏ æ ãí ÎæÇÓÊäÏ ãÎÇáÝÊ ÎæÏ ÑÇ ÇÚáÇã Úãæãí ˜ääÏ ˜å ÈÇ ˜ÔÊå ÔÏä ãäÇÝÞí Èå äÇã ÇõÑÈõÏ ˜å Èå ÇãÇã ÇÚÊÑÇÖ ˜ÑÏå ÈæÏ¡ Âä åã Èå ÏæÑ ÇÒ ÇÏÈ¡ ÒíÑ Çí ãÓáãÇäÇä ÎÔãíä ˜ÔÊå ÔÏ æ ÏíÑ ãäÇÝÞÇä ÌÑÃÊ ÇÈÑÇÒ ÇÚÊÑÇÖ ä˜ÑÏäÏ.(9)

2Ü ÇáÞÇÁ ÔÇíÚå ÊÎÑíÈ ÈäÏ ÝÑÇÊ:

ÒãÇäí ˜å ãÚÇæíå ÒæÏÊÑ Èå ÕÝíä ÑÓíÏ¡ ÂÈ ÑÇ ÈÑ ÓÇå ÇãÇã Úáí(Ú) ÈÓʺ ÇãÇ ÓÇå ÇãÇã ÈÇ í˜ Íãáå ÂÈ ÑÇ æ ÂÈ Çå ÑÇ Ó ÑÝÊ æ ÏÔãä ÑÇ ÚÞÈ ÒÏ¡ ÇãÇ ÓíÇÓÊ ÈÇÒÇä ˜åäå ˜ÇÑ æ ãÇåÑ ÚÑÈ¡ ÇãËÇá ÇÔÚË æ Ìåá ˜æÝíÇä¡ ÓÈÈ ÔÏ ÈÇ ÕÏÇí äÏ ØÈá ˜æÝíÇä ÎíÇá ˜ääÏ ˜å ãÚÇæíå ãí ÎæÇåÏ ÈäÏ ÑÇ ÊÎÑíÈ ˜ÑÏå æ ÂäåÇ ÑÇ ÛÑÞ ˜äÏ! Èå åãíä ÓÈÈ ÂÈ Çå ÑÇ ÑåÇ ˜ÑÏå æ ÚÞÈ äÔíäí ˜ÑÏäÏ æ ÔÇãíÇä ÈáÇÝÇÕáå ÂȐÇå ÑÇ Ó ÑÝÊäϺ ÏÑ Çíä ãÇÌÑÇ ÇÔÚË ÚÇãÏÇäå Çíä ÎÈÑ ÑÇ ãíÇä ˜æÝíÇä ÎÔ ˜ÑÏ.(10)

3Ü ˜ã ˜ÇÑí æ ÝÑÇÑ ÇÒ ãíÏÇä Ìä:

ÈÇÑåÇ ÒÇÑÔ ÔÏ ˜å ÈÚÖí ÇÝÑÇÏ ãÚáæã ÇáÍÇá Èå ÈåÇäå åÇí æÇåí ÇÒ ÕÍäå Ìä ÝÑÇÑ ãí ˜ÑÏäÏ æ ÈÇ ÊæÌå Èå Çíä˜å ÇÒ ÊǘÊí˜ ÚÞÈ äÔíäí ÇÓÊÝÇÏå ˜ÑÏå ÇäÏ¡ ÇÚãÇá ÎæÏ ÑÇ ÊæÌíå ãí ˜ÑÏäÏ.

ãÇääÏ ˜ÇÑåÇíí ˜å ÎÇáÏ ÇÈä ãÚãÑ ÇÒ ÞÈíáå ÑÈíÚå ÇäÌÇã ãí ÏÇÏ æ Èå ÈåÇäå ÎÓʐí æ Çíä˜å ÇÝÑÇÏí ÚÞÈ äÔÓÊäÏ æ Çæ åã Èå åãíä ÈåÇäå ÚÞÈ äÔíäí ãí ˜ÑÏ ÊÇ äíÑæåÇí ãÞÇæã ÇãÇã ÑÇ ÓÓÊ ˜äÏ.(11)

4Ü ÇáÞÇÁ ÎÓʐí áÔ˜ÑíÇä æ äíÇÒãäÏ ÈæÏä Èå ÕáÍ:

ÈÇÒ åã ÏÑ Çíä ÌÑíÇä ÏÓÊ ÇÔÚË ÇÈä ÞíÓ ãÔåæÏ ÇÓÊ. ãÚÇæíå ÈÑÇÏÑ ÎæÏ ÚÊÈå ÇÈä ÇÈæÓÝíÇä ÑÇ ˜å ÝÑÏ ÓÎäæÑí ÈæÏ Èå ãÐǘÑå ÇÔÚË ÝÑÓÊÇÏ æ ÇÔÚË ÇÒ ÎÓʐí æ ÇíÌÇÏ ÕáÍ ÇÓÊÞÈÇá ˜ÑÏ æ ÝÊ: äíÇÒ ÔãÇ Èå ÍÝÙ ÈÇÞíãÇäϐÇä ÈíÔ ÇÒ ãÇ äíÓÊ. ÌÇáÈ ÇÓÊ Çíä ÍÑÝ ÑÇ ÒãÇäí ãí ÒäÏ ˜å íÑæÒí ÇãÇã æ ӁÇåÔ ÞØÚí Èå äÙÑ ãí ÑÓíÏ.(12)

5Ü ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Ìåá ˜æÝíÇä æ ÝÇÌÚå ͘ãíÊ:

Úãæã ãÑÏã ˜æÝå ÇÝÑÇÏí ÙÇåÑ Èíä ÈæÏäÏ æ ÏÑ ãÓÇÆá Ïíäí åã Çíä ÎÕáÊ ÑÇ ÏÇÔÊäÏ æ ÇíãÇäÔÇä ÚãíÞ æ ÈÇÑæÑ äÈæϺ ÒãÇäí ˜å ÞÑÂä åÇí ã˜Ñ ÚãÑæÚÇÕ ÈÑ äíÒå ÑÝÊ¡ ÍÑÞæÕ ÇÈä ÒåíÑ æ ÇÔÚË ÇÈä ÞíÓ ˜å ÂãÇÏå ÈæÏäÏ ÈÇ ÔÚÇÑ ÈÇ Úáí ÈãÇäíã íÇ ÈÇ ÞÑÂä ÈÌäíã¡ Èå ÏæÑ Îíãå ÇãÇã ÑíÎÊå æ ˜æÝíÇä Ïíä æ åæÔ ÇÒ ˜Ý ÑÝÊå¡ ÈÇ ÍãÇíÊÔÇä ÇãÇã ÑÇ ãÌÈæÑ Èå ÚÞÈ äÔíäí æ ÓÓ ÞÈæá ͘ãíÊ ˜å íÔäåÇÏ ãÚÇæíå ÈæÏ¡ ˜ÑÏäÏ æ ÝÊäÏ ÇÑ ÞÈæá ä˜äí Êæ ÑÇ ãÇääÏ ÚËãÇä ãí ˜Ôíã íÇ ÊÍæíá ãÚÇæíå ãí Ïåíã!(13)

6Ü ÊÍãíá ÇÈæãæÓí ÇÔÚÑí «ÚÈÏÇááå ÇÈä ÞíÓ» Èå ÚäæÇä Íǘã ÇåÇáí ÚÑÇÞ:

ÏÑ Çíä ãÇÌÑÇ ÍÑÞæÕ ÇÈä ÒåíÑ æ ÇÔÚË Òíäå ÎæÏ ÑÇ ÊÍãíá ˜ÑÏäÏ æ ÝÊäÏ Íǘã ãÇ ÈÇíÏ íãäí ÈÇÔÏ¡ ãåã äíÓÊ å ˜Óí ÈÇÔÏ æ æÞÊí ÇãÇã ÇÕÑÇÑ ÂäåÇ ÑÇ ÏíÏ ÝÑãæÏ: ãí ÊÑÓ㠐Òíäå íãäí ÔãÇ ÝÑíÈ ÈÎæÑϺ ÇÔÚË ÝÊ Èå ÎÏÇ ÞÓã ˜å åÑ Çå í˜í ÇÒ Âä Ïæ Íǘã íãäí ÈÇÔÏ¡ ÈÑÇí ãÇ ÈåÊÑ ÇÓʺ åÑ äÏ ÎáÇÝ ÎæÇÓÊå ãÇ ÏÇæÑí ˜äÏ æ åѐÇå åÑ Ïæ(ÇÈä ÚÈÇÓ æ ÚãÑæÚÇÕ) ÈÇÔäÏ¡ ÈÑÇí ãÇ äÇÎæÔÇíäÏ ÇÓÊ¡ åÑ äÏ ãØÇÈÞ ÎæÇÓÊå ãÇ ÏÇæÑí ˜äÏ.

˜æÝíÇä Ïíä æ ÚÞá ÝÑæÎÊå äÑÓíÏäÏ Çíä ãäØÞ ÇÒ ˜ÌÇ ÂãÏå æ ÝÞØ ãæÇÝÞÊ ˜ÑÏäÏ! ÇãÇã äíÒ ÝÑãæÏ: ǘäæä ˜å ÈÑ ÇÈæãæÓí ÇÕÑÇÑ ÏÇÑíÏ¡ ÎæÏ ÏÇäíÏ¡ åÑ ˜ÇÑí ãí ÎæÇåíÏ È˜äíÏ.(14)

7Ü ÍÐÝ áÞÈ ÇãíÑÇáãÄãäíä ÇÒ ãÊä íãÇä ͘ãíÊ:

ÒãÇäí ˜å ÇãÇã Úáí(Ú) Èå ˜ÇÊÈ ÎæÏ ÚÈÏÇááå ÇÈä ÑÇÝÚ ÏÓÊæÑ äæÔÊä ÑÇ ÏÇÏ æ ÝÑãæÏ ÈäæíÓ Çíä ÈíÇäíå Çí ÇÓÊ ÇÒ Úáí ÇãíÑãÄãäÇä æ ãÚÇæíå¡ ãÚÇæíå ãÇääÏ ÇӁäÏ ÇÒ ÌÇ ÌåíÏ æ ÝÊ ÈÏ ÂÏãíÓÊ ÇÑ ˜Óí ÑÇ ÇãíÑãÄãäÇä ȁÐíÑÏ æ ÂäÇå ÈÇ Çæ äÈÑÏ ˜äÏ.

ÚãÑæÚÇÕ æ íÇÑÇä ÇãÇã åã ÈÍË åÇíí ˜ÑÏäÏ æ Çíä ãÓÃáå ÓÇÚÊ åÇ Øæá ˜ÔíÏ ˜å ÂíÇ äÇã ÇãíÑãÄãäÇä ÑÇ ÇÒ ÈíÇäíå ÈÑÏÇÑäÏ íÇ äå ˜å ÇÔÚË ÇÈä ÞíÕ æ ÍÑÞæÕ ÇÈä ÒåíÑ æ ÊÚÏÇÏí ÇÒ ÓÑÇä ÎæÇÑÌ Èå ãíÏÇä ÂãÏå æ Èå ÇãÇã ÊæÕíå ˜ÑÏäÏ ÓÎä ãÚÇæíå ÑÇ ÈÐíÑ ÒíÑÇ ÍÞ ÈÇ ÇæÓÊ!(15)

8Ü ÇáÞÇí ˜ÇÝÑ ÔÏä ˜Óí ˜å ͘ãíÊ ÑÇ ÞÈæá ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ:

ÏÑ Çíä ãÇÌÑÇ ÍÑÞæÕ ÇÈä ÒåíÑ ÝÑãÇäÏåí Çíä ÌÑíÇä ÑÇ ÐíÑÝÊå æ ÚÑÕå ÑÇ ÈÑ ÇãÇã Êä ˜ÑÏ ˜å ÈÇíÏ íãÇä ÑÇ äÇÏíÏå ȐíÑÏ æ ÈÑ ãÚÇæíå Íãáå ÈÑÏÚ ÒíÑÇ Çæ ÏÑ ãÇÌÑÇí ÞÑÂä ÓÑ äíÒå ˜ÑÏä ã˜Ñ ˜ÑÏå ÇÓÊ! ÇãÇã ÇÒ äÝÇÞ ÝÑãÇäÏåÇä ÎæÏ æ Ìåá ˜æÝíÇä Èå ÓÊæå ÂãÏå ÝÑãæÏ: «æÇí ÈÑ ÔãÇ ÍÇáÇ Çíä ÓÎä ÑÇ ãí æííÏ¿ ǘäæä ˜å ÑÇÖí ÔÏå Çíã æ íãÇä ÈÓÊå Çíã Èå Ìä ÈÇҐÑÏíã¿ ÞÑÂä ãí ÝÑãÇíÏ Èå íãÇäÊÇä æÝÇÏÇÑ ÈãÇäíÏ».

ÇãÇ ÓÎäÇä ÇãÇã ÏÑ ÂäÇä ãæËÑ æÇÞÚ äÔÏ æ ÇÒ ÇØÇÚÊ ÇãÇã ÈíÑæä ÑÝÊäÏ æ ÈÚÏåÇ ÈÇ äÇã ÎæÇÑÌ ÑÓæÇí ÊÇÑíÎ ÔÏå æ ÊÇ ÂäÌÇ íÔ ÑÝÊäÏ ˜å ÝÊæÇ Èå ˜ÝÑ Úáí(Ú) äÎÓÊíä ÇíãÇä ÂæÑäÏå Èå íÇãÈÑ(Õ) ÏÇÏäÏ.

ÌÑíÇä äÝÇÞ ÑÇ ÇãÇã æ äíÑæåÇí ÎÇáÕ Çæ ãí ÔäÇÎÊäϺ ÇãÇ ÞÕÏ ÇãÇã Úáí(Ú) Çåí ÈÎÔí æ ÚãÞ ÈÎÔí Èå ÇíãÇä ˜æÝíÇä ÈæÏ ˜å ÏÑ Çíä ÑÇå ãæÝÞíÊ åÇíí ÏÇÔÊ æ ÏÑ Øæá ÊÇÑíÎ Èå æÖæÍ ãí ÊæÇä Çíä ÈÕíÑÊ ÈÎÔí ÇãÇã Úáí(Ú) ÑÇ ãÔÇåÏå ˜ÑÏ. å㠍äÇä ˜å ÏÑ ÔÑÇíØ ÝÚáí ÈÇ Çíä Ìãáå ãí ÊæÇä ãäÇÝÞ ÇãÑæÒí ÑÇ ÔäÇÓÇíí æ ÑÓæÇ ˜ÑÏ: «æÕÝÔÇä ÏÇÑæ¡ ÝÊÇÑÔÇä ÏÑãÇä ÇãÇ ˜ÑÏÇÑÔÇä ÏÑÏíÓÊ Èí ÏÑãÇä»

ÊÇÑíÎ ÏÑ ÍÇá ʘÑÇÑ ÇÓÊ æ ÈÇíÏ ãäÇÝÞ ÒãÇä ÎæÏ ÑÇ ÈÔäÇÓíã æ ÑÇå åÇí ãÞÇÈáå ÈÇ Çæ ÑÇ ÈíÇÈíã æ Èå ˜ÇÑ ÈÈÑíã.

ÝóÇÚúÊóÈöÑõæÇ íóÇ Ãõæáöí ÇáúÃóÈúÕóÇÑöº Ó ÚÈÑÊ ÈíÑíÏ Çí ÕÇÍÈÇä Ôã.﴿16﴾

ÍÓíä ÍÓíäí äí˜

 

í äæÔÊ:

ÇáÊæÈÉ: ٦٧

ÇáÊÍÑíã: ٩

ÇáäÓÇÁ: ٦١

4Ü ÇáäÓÇÁ: ١٤٢

ÇáÃÍÒÇÈ: ٦٠

ÎØÈå 194 äåÌ ÇáÈáÇÛå

ÓíÑå ÇÈä åÔÇã.Ì2.Õ197

ÔÑÍ äåÌ ÇáÈáÇÛå ÇÈä ÇÈí ÇáÍÏíÏ.Ì5.ÕÝÍå225 æ 226

æÇÞÚå í ÕÝíä.Õ94

10Ü æÇÞÚå ÕÝíä Õ 190-191

11Ü ÊÇÑíÎ ØÈÑí.Ì3.ÌÒÁ6Õ19

12Ü æÇÞÚå ÕÝíä Õ408-ÇáÇãÇãå æ ÓíÇÓåÌ1.Õ102

13Ü æÇÞÚå ÕÝíä Õ489-ÝÑæÛ æáÇíÊ Õ 581

14Ü ÇáÇãå æ ÓíÇÓå.Ì1.Õ113-æÞÚå ÕÝíä Õ449

15Ü æÞÚå ÕÝíä(ØÈÚ Ïæã-ãÕÑ)_ÇáÇãÇãå æ ÓíÇÓå Ì1.Õ124

16Ü ÇáÍÔÑ: ٢

ãäÈÚ: ÎÈѐÒÇÑí ÑÓÇ      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر